นายสมพร โสดาวิชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Online: 5 user(s)
ข่าวหนังสือพิมพ์
ภาพข้างล่างคือข่าวกิจกรรม
  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ (โรงเรียนดีประจำตำบล)  :  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
หมวด: ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
06-05-2012 เข้าชมแล้ว: 122
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ เดิมตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลสระใคร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ต่อมาได้เปลี่ยนจากหมู่ ๔ เป็นหมู่ ๗ อยู่ในความปกครองของอำเภอเมืองหนองคาย เดิมทีนั้น
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ ตั้งอยู่บนศาลาวัดบ้านเหมือดแอ่ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม ๒๔๘๐ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีนายเหรียญ สรรพอาษา เป็นครูใหญ่ในขณะนั้น และนายเนาว์ รัตนพันธ์ เป็นครูประจำชั้น มีนักเรียนชาย ๓๒ คน นักเรียนหญิง ๒๘ คน รวมทั้งสิ้น ๖๐ คนต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖ ได้ย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดมาสร้างอาคารชั่วคราว ในสถานที่ปัจจุบัน โดยมีนายสวัสดิ์ แซงบุญเรือง เป็นครูใหญ่ นายเพ็ง โคตะวิน เป็นครูประจำชั้น
โดยมีนักเรียนมาเรียนสองหมู่บ้าน คือ บ้านเหมือดแอ่ และบ้านนากอ และได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนได้รับงบประมาณจากทางราชการได้ก่อสร้างอาคารเรียนในวันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
ได้รับงบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท มาก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๑ โดยมี
นายซ้วน แสงภูมี เป็นผู้รับเหมา และได้เปิดอาคารเรียนทำการสอนเมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ มีข้าราชการครูมาปฏิบัติการสอนจำนวน ๔ คน
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ ได้ปรับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐
โดยเปิด ทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ สปช. ๖๕/๒๙ ขนาด ๔ ห้องเรียนจำนวน ๑ หลัง โดยสร้างแทนอาคาร ที่ชำรุดใช้การไม่ได้ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๘๓ ตารางวา บ้านโนนเชียงคูณ
หมู่ที่ ๖ ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย มีหมู่บ้านในเขตบริการจำนวน ๕ หมู่บ้าน คือ
- หมู่ที่ ๕ บ้านเหมือดแอ่
- หมู่ที่ ๖ บ้านนากอ
- หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเชียงคูณ
- หมู่ที่ ๑๒ บ้านโพธิ์กลาง
- หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนธาตุ
เปิดทำการสอนระดับชั้น อนุบาล ๑ - ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ รวมทั้งสิ้น ๑๑ ห้องเรียน มีนายสมพร โสดาวิชิต


นายสมพร โสดาวิชิต


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูสายผู้สอน ๑๓ คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง ๒ คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งวิทยากรภายนอกสอนประวัติศาสตร์จำนวน ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจำนวน ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรงจำนวน ๑ คน มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนจัดบรรยากาศทางกายภาพของโรงเรียน
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงระบบ Internet ให้เป็นระบบ IP Star เพื่อการจัดการศึกษา และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล เมื่อปีการศึกษา 2554


หมวด: ข้อมูลโรงเรียน
»สภาพชุมชน
06-05-2012
»แผนที่โรงเรียน
07-05-2012
»อาคารเรียนอาคารประกอบ
06-05-2012
»ข้อมูลพื้นฐาน
06-05-2012
 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ (โรงเรียนดีประจำตำบล)  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ (โรงเรียนดีประจำตำบล)
Ban Muad-Aeh School
ตำบลบคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
Khokchang, Srakhai, Nong Khai 43100

โทรศัพท์ 0-4241-9154 โทรสาร 0-4241-9154 email : info@muad-aeh.net
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาหนองคาย เขต 1


Copyright©2014 muad-aeh.net
Development from SMEweb 1.5f Power By คุณครู.คอม